آکادمی کیا 2 - 2 پیرماسنس (رده سنی 15 سال)

مرحله گروهی